K@basnieuws oktober 2017

Agenda

21-29 okt herfstvakantie

30 okt start coachingsgesprekjes leerlingen

2 nov juf Erika directiedag BMS

2 nov leerkrachten gr 1/2 cursus ‘slimme kleuters’ (na schooltijd)
3 nov pastoor in gesprek met gr 6 over ’heiligen’

6 nov ouderavond gr 7/8 Rots en Water

8 nov leerlingenraad 11.00 u

13 nov inspectiebezoek
21 nov leerlingen vrij vanaf 12.00 uur (studiemiddag Spelling)

29 nov kleuters vrij (gr 1/2)

29 nov controles schoolarts op locatie Tuinen

29 nov vergadering MR, Schooladviescommissie en Oudervereniging

1 dec rapporten mee

4 dec start Advent

5 dec Sinterklaas op school

12-14 dec oudergesprekken

18 dec kleuters bezoek kerk

20 dec Kerstviering 11.00 u

23 dec t/m 7 jan Kerstvakantie

Verlof buiten schoolvakanties

Regelmatig ontvangen we aanvragen voor vakantieverlof of vrije dagen buiten de schoolvakanties. Om teleurstellingen te voorkomen is het goed om vooraf kennis te nemen van de voorwaarden voor verlof. Deze staan vermeld op http://www.kabas.nl/ouders/verlof.
Meer informatie vindt u ook op: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/vraag-en-antwoord/mag-ik-mijn-kind-buiten-de-schoolvakanties-mee-op-vakantie-nemen

Warme school met pit!

Op 29 november vergaderen MR, schooladviescommissie en oudervereniging gezamenlijk. Op de agenda staat onder andere onze schoolvisie: Warme School met Pit!
Wat is een warme school? Hoe merk je dat in de onderlinge communicatie en de omgang met elkaar? In de omgeving en het gebouw? In de keuzes voor methodes en activiteiten? Samen houden we de huidige gang van zaken tegen het licht en dromen we van onze ideale warme school. Heeft u suggesties? Laat het ons voor 29 november weten via info@kabas.nl of een van ouders van MR/SAC of OV (gegevens in de schoolgids op www.kabas.nl) . Ook de leerlingen denken mee via de Leerlingenraad die staat gepland op 8 november.

Coachingsgesprekken leerlingen

Na de herfstvakantie starten de leerkrachten weer met coachingsgesprekjes met de leerlingen van hun groep. Doel van de gesprekjes is kinderen te leren reflecteren op wat ze moeilijk vinden, goed kunnen, leuk vinden, graag willen leren, waar ze hulp bij nodig hebben en hoe we dat kunnen organiseren in de groep.

Ouderavond Rots en Water
We vinden het als school belangrijk dat onze leerlingen leren om hun eigen grenzen aan te geven en grenzen van anderen te respecteren.  Het is niet altijd makkelijk om goede gedragskeuze te maken in moeilijke situaties. Om de overgang naar het voortgezet onderwijs te ondersteunen, bieden we samen met RSG Simon Vestdijk voor al onze leerlingen van de groepen 7 en 8  gratis en vrijblijvend de training Rots en Water aan (ook als je niet naar de rsg gaat).
De trainingen zijn gepland op de volgende maandagmiddagen na schooltijd: 13 nov, 20 nov, 27 nov, 11 dec, 15 jan, 22 jan, 29 jan en 5 febr.
Op maandagavond 6 november zijn alle ouders van groep 7 en 8 uitgenodigd voor de ouderavond Rots en Water. Trainster Mandy Braet vertelt dan precies wat de training inhoudt. U kunt uw kind dan ook gratis opgeven.

Inspectiebezoek 13 november

Maandag 13 november komt Hester Deelstra, onderwijsinspecteur, een dagje kijken op de Kabas. Ze let dan onder andere op onze didactische aanpak; op de mate waarin we zicht hebben op de ontwikkeling van leerlingen en de (kwaliteits)zorg op school. Ze bezoekt enkele groepen en voert gesprekken met directie, IB, team en leerlingen.
De onderwijsinspectie heeft haar toezicht veranderd. Dit concentreert zich meer op de wijze waarop schoolbesturen hun scholen aansturen. De inspectie bezoekt dus vooral besturen; onlangs ook ons bestuur, de BMS. Daarnaast bezoekt de inspecteur een aantal scholen om e.e.a. in de praktijk te toetsen.

Samenwerking Plusklas Techum

Na de herfstvakantie start de Kabas samen met onze collegascholen uit Leeuwarden en Dronrijp een plusklas.  Een aantal leerlingen uit de midden- en bovenbouw van de Kabas zal dagdelen op de donderdag en vrijdag les krijgen op de Sprong in Techum van een leerkracht die we hiervoor samen hebben vrijgeroosterd. Naast hetgeen de kinderen door de week op school al doen aan plusactiviteiten in de klas, levelwerk en compacting, sluiten we met de plusklas aan bij de specifieke vraag en onderwijsbehoeften van onze meerbegaafde leerlingen.

Scholing leerkrachten

Ook meesters en juffen gaan naar school. Er staan de komende tijd weer de nodige trainingen op het programma om het team up-tot-date te houden en ons onderwijs te ontwikkelen:

– Onlangs hebben we de Kanjertraining met het hele team afgerond. De meeste teamleden hebben nu hun volledige licentie als Kanjertrainer.

-Schoolbreed is taal een speerpunt dit jaar. We volgen cursussen technisch en begrijpend lezen en spelling. Ook worden leerkrachten geobserveerd door specialisten om hun lesgevende vaardigheden verder te ontwikkelen. De meeste cursussen doen we na schooltijd. Op 21 november zijn alle leerlingen vanaf 12 uur vrij i.v.m. de cursus spelling.

-De onderbouw heeft binnenkort de cursus Slimme kleuters, over kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong. Daarnaast gaan ze samen met de pedagogisch medewerkers van de peuteropvang en de leerkrachten groep 3 de training doorgaande lijn jonge kind 0-7 jaar volgen. Dit is de eerste aanzet voor onze ontwikkeling tot Integraal Kindcentrum.

– Juf Dorithia is toegelaten tot de kweekvijver van ons bestuur, de BMS, waarin ze zich oriënteert op leidinggevende taken. Juf Marion volgt het traject CPO (coördinator Passend Onderwijs), juf Helma doet binnenkort mee aan een workshop Bewegen in de groep.

Investeringen in ICT

We zijn bezig met een inhaalslag op het gebied van ICT. Dit najaar wordt er op beide locaties van de Kabas een goed WIFI-netwerk aangelegd. Ook wordt voor het einde van het jaar de digitale beheer- en leeromgeving aangepast door onderwijsleverancier Heutink.  Begin volgend jaar zullen de devices (laptops/tablets) worden besteld, zodat we straks helemaal ‘toekomstproof’ zijn.
Wij geloven in de kracht van een goede instructie; die kan geen computer van onze leerkrachten overnemen. Maar we vinden het als school wel belangrijk om leerlingen te laten werken met digitale middelen als dit een meerwaarde heeft. Voor ons ligt die meerwaarde vooral in de mogelijkheden die ICT biedt om leerlingen op maat lesstof te laten verwerken en de kansen om betrokkenheid en leerlinginitiatief te vergroten. Ook onderwijzen van mediawijsheid vinden we belangrijk.
Op een veilige wijze je weg vinden op het web, informatie kunnen opzoeken, beoordelen en inzetten in een goede presentatie is wat we leerlingen ook willen leren.

IPC

Een werkgroep leerkrachten oriënteert zich op een nieuwe manier om ons onderwijs in de wereldoriënterende vakken te organiseren. De gedachte is dat we de ochtenden vooral blijven besteden aan basisvaardigheden als taal, lezen, spellen en rekenen, met goede instructielessen van de leerkracht. Tijdens het middagprogramma werken we thematisch en projectmatig, waarbij de leerkracht veel meer coachend aanwezig zal zijn.

Hiermee willen we de betrokkenheid van leerlingen bij hun eigen leerproces en het nemen van eigen initiatief door leerlingen stimuleren. We onderzoeken of het International Primary Curriculum (IPC) iets voor ons is. In deze methode worden geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, techniek en creatieve vakken in projecten rond 1 thema gegoten; bijvoorbeeld het thema chocola (geschiedenis van de slavernij, waar groeit cacao, hoe is het productieproces etc.). Dit schooljaar staat een oriëntatietraject IPC gepland voor het team.

Cultuurschool

Als Cultuurschool werken we dit jaar vooral aan ons muziekonderwijs. We hebben een nieuwe digitale muziekmethode 123Zing aangeschaft voor alle groepen. De meesters en juffen zijn geschoold in het lesgeven met boomwhackers (instrument) en een groot deel volgt gitaarles.

De leerlingen krijgen in groep 4 het eerste jaar Algemene Muzikale Vorming op school door een vakdocent aangeboden. In groep 5 kun je je opgeven voor de cursus Muziekmix (het tweede jaar AMV) na schooltijd op de Kabas. Een aantal kinderen doet dit dit jaar voor het eerst; dat kon nu zelfs bekostigd worden uit onze muzieksubsidie! In de bovenbouw (locatie 2e kabas) komt een vakdocent in de klas verschillende instrumentlessen geven. In 2018 gaan we na schooltijd door met deze lessen en starten we met kinderen die dit leuk vinden een schoolorkest. Juf Marion is hiervan de coördinator.

Op 8 november participeren we in de inspiratiebijeenkomst Cultuur in de Waadhoeke. De bijeenkomst is een initiatief van onderwijs en culturele instellingen met het doel het belang van cultuur(onderwijs) onder de aandacht te brengen van de politiek. De raadsleden zijn uitgenodigd om te kijken en luisteren naar bijdragen uit het veld en met ons in gesprek te gaan in de Koornbeurs. Vanuit de Kabas is juf Helma, als cultuurcoördinator, hierbij nauw betrokken.

Gezonde school: Himmelwike bokaal gewonnen

Goed voor jezelf, de ander en je omgeving zorgen! Dat willen we kinderen op school leren. Daarom bewegen we regelmatig tussen de lessen door om ons beter te kunnen concentreren en ons lichaam actief en gezond te houden. De groepen 1 t/m 3 krijgen op school een appeltje. De hogere groepen nemen zelf een gezonde pauzehap mee. We drinken water en sap van thuis gaat mee in een beker; want plastic en kartonnen pakjes zorgen voor een veel te grote afvalberg.

Voor de herfstvakantie kwam de wethouder op school om ons de Himmelwike bokaal te overhandigen. De groepen 1 t/m 4 hadden in de omgeving het allermeeste zwerfafval verzameld. Hij en wij zijn trots op deze toppers. Samen houden we de wereld gezond en leefbaar!

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *