Bijzonder verlof

Vakantieverlof kunt u aanvragen door middel van het volgende formulier:  verlofformulier . (klik op de link)

Lees het onderstaande eerst goed door.
In de Leerplicht is opgenomen dat u toestemming kunt vragen voor extra vakantie buiten de schoolvakantie, als het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet op kan nemen in de schoolvakantie in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur mag slechts éénmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien schooldagen toestemming geven. Voor de eerste twee lesweken van het schooljaar wordt geen verlof gegeven: de leerling moet niet met een achterstand aan een nieuw schooljaar beginnen.

Andere gewichtige omstandigheden

Het college van burgemeester en wethouders moet toezicht houden op een goede uitvoering van de Leerplichtwet. Zij hebben daarvoor regels opgesteld. U kunt een verzoek voor extra verlof indienen wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoen:

  1. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden.
  2. Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag.
  3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of -aanverwanten t/m de 3e graad voor 1, of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats van de belanghebbende.
  4. Bij een ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur.
  5. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- en aanverwanten voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag.
  6. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag.
  7. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.