Vakantieverlof

In de Leerplicht is opgenomen dat u toestemming kunt vragen voor extra vakantie buiten de schoolvakantie, als het gaat om een gezinsvakantie die het gezin niet op kan nemen in een van de schoolvakanties, in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur mag slechts éénmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien schooldagen toestemming geven. Voor de eerste twee lesweken van het schooljaar wordt geen verlof gegeven: de leerling moet niet met een achterstand aan een nieuw schooljaar beginnen.

Andere gewichtige omstandigheden

Het college van burgemeester en wethouders moet toezicht houden op een goede uitvoering van de Leerplichtwet. Zij hebben daarvoor regels opgesteld. U kunt een verzoek voor extra verlof indienen wanneer één van de volgende omstandigheden zich voordoen:

  1. Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden
  2. Voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag
  3. Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of -aanverwanten t/m de 3e graad voor 1, of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk gesloten wordt in of buiten de woonplaats
  4. Bij een ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur
  5. Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- en aanverwanten voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- en aanverwanten in de 3e of 4e graad ten hoogste 1 dag
  6. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarige huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag
  7. Voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof

Wie beslist op uw verzoek om verlof van uw kind?

De directeur van de school die uw kind bezoekt beslist over uw aanvraag om extra vrije dagen als het om 10 dagen of minder gaat. U moet het verzoek om extra verlof ruim van tevoren indienen (minstens 2 maanden van tevoren). De directeur gaat bij beoordeling uit van de leerplichtwet en de hierboven genoemde regels van het college van burgemeester en wethouders. Als het om meer dan tien dagen gaat geeft de directeur het verzoek door aan de Leerplichtambtenaar, die er vervolgens over beslist.

U bent het niet eens met de beslissing

Het is natuurlijk mogelijk dat uw verzoek voor extra vrije dagen wordt afgewezen. Als u het niet eens bent met de afwijzing kunt u in een briefje (=bezwaarschrift) aan de directeur (als de aanvraag gaat om 10 dagen of minder) of aan de leerplichtambtenaar (als het gaat om meer dan 10 dagen) schrijven, waarom u het niet eens bent met de beslissing. Uw bezwaarschrift wordt vervolgens behandeld. In het uiterste geval kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.