‘Ster of niet… wij helpen je schitteren!’

Kabas staat voor Katholieke Basisschool, maar heeft ook een diepere betekenis: Een kabas is een hengselmand die vroeger mee op reis ging, gevuld met benodigdheden. Op de Kabas vullen wij de mandjes van alle kinderen met nuttige bagage voor hun verdere leven.

De Kabas staat voor goed onderwijs in een stimulerende leeromgeving, waarin leerlingen niet alleen kennis vergaren, maar zich breed ontwikkelen tot evenwichtige, sociale mensen. Wij gaan ervan uit dat ieder mens uniek is, met eigen kwaliteiten en behoeften. We zien het als onze opdracht om persoonlijk leiderschap te ontwikkelen bij kinderen, om hen te laten worden wie ze zijn, vanuit de kracht van vertrouwen. We richten ons onderwijs zo in, dat we hierop kunnen inspelen.

Dit staat in onze visie. Deze visie komt tot stand vanuit twee pijlers:

Katholieke identiteit

Op de Kabas richten we onderwijs en opvoeding zodanig in dat kinderen kunnen opgroeien tot vrije en verantwoordelijke mensen, die verbonden zijn met zichzelf, anderen, hun omgeving en het grotere levensgeheel. Dit doen we vanuit katholieke waarden als menselijke waardigheid (respect, kansen bieden, elkaar serieus nemen), subsidiariteit (iedereen is deskundig en kan op eigen niveau verantwoording nemen en leren dragen), algeheel welzijn (voor elkaar zorgen, saamhorigheid) en solidariteit (deel zijn van de wereld en het leven, geen mensen uitsluiten).

Vanuit deze katholieke waarden hebben we gezamenlijk onze visie op leren en samenleven geformuleerd:

Op de Kabas gaan we uit van het goede van de ander. Fouten maken mag. Daar leer je van en je kunt ze een ander vergeven. Iedereen krijgt een kans op een nieuwe start. Daarbij helpen we elkaar. Leren is voor ons meer dan alleen kennisoverdracht. Wij willen kinderen leren goed te zorgen voor zichzelf, de ander en de wereld waarin zij leven; ervan te genieten; niet bang te zijn om vragen te stellen en keuzes te maken. Wij willen ze nieuwsgierig maken en ze stimuleren om zich te verwonderen over dat wat je misschien niet meteen ziet of begrijpt. Hen het vertrouwen geven dat ze in staat zijn hun eigen weg te vinden als kritische, verantwoordelijke en sociale mensen.

Ervaringsgericht onderwijs (EGO)

 • We stemmen af op de ‘ervaringsstroom’ van kinderen. Dit betekent niet dat we hen zoveel mogelijk ‘door ervaring’ willen laten leren, maar dat we alle kinderen ‘echt zien’, ons in hen kunnen verplaatsen en ons handelen op hen afstemmen.
 • We laten ons uitdagen door kinderen om aan te sluiten bij hun niveau en belevingswereld om hen echt fundamenteel te laten leren (actief, intrinsiek gemotiveerd)
 • We vinden het leerproces en leeropbrengsten belangrijk
 • Wij zien welbevinden, betrokkenheid en verbondenheid als voorwaarden om te komen tot optimale ontwikkeling:

Welbevinden

Als kinderen zich goed voelen en met plezier naar school gaan, is dit goed voor hun algehele ontwikkeling. Leerkrachten op de Kabas laten het welbevinden van kinderen groeien door te voorzien in de volgende basisbehoeften:

 • Geef structuur en help me discipline opbrengen
 • Laat mij trots zijn en me goed voelen
 • Geef mij grenzen
 • Neem mij serieus in mijn behoeftes
 • Laat mij samenwerken
 • Laat me het zelf kunnen doen/ervaren
 • Bied me veiligheid
 • Geef me aandacht en bevestiging
 • Laat me worden wie ik ben

Om tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen, werken we voortdurend aan het verbeteren van onze zorgstructuur, onze eigen professionaliteit (scholing, coaching, leren van en met elkaar) en de ouderbetrokkenheid. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. Daarom hebben we regelmatig contact- en participatiemomenten voor ouders, leerlingen en leerkrachten.

Betrokkenheid

Met een hoge betrokkenheid is er meer leerwinst en vooruitgang. Een hoge betrokkenheid wijst erop dat kinderen vanuit hun exploratiedrang tot intense mentale activiteit komen. Kinderen met een hoge betrokkenheid hebben een hoge concentratie, zijn tijdvergeten bezig en stellen zich open. Ze voelen zich van binnenuit gemotiveerd om met de activiteit aan de slag te gaan. Betrokkenheid vinden wij belangrijk voor het realiseren van diepgaand leren.
Wij werken daarom met 7 betrokkenheidsverhogende factoren. De uitwerking hiervan is onze stip aan de horizon:

1. Een positief groepsklimaat:

 • We werken aan een goede sfeer en onderlinge relaties (leerlingen, kinderen en ouders).
 • We leren kinderen hun gevoelens op een correcte manier te uiten en op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. We geven zelf het goede voorbeeld en er zijn afspraken gemaakt m.b.t. gewenst gedrag. We werken in de hele school a.d.h.v. Kanjertraining en gebruiken het Kanjervolgsysteem KanVas.

2. Voortbouwen op mogelijkheden:

 • ‘We halen eruit wat erin zit’. Leren houdt voor ons veel meer in dan het opslaan van kennis. Leerlingen op de Kabas ontwikkelen brede vaardigheden, kunnen verschillende oplossingsmethoden gebruiken en passen diverse denk- en leerstrategieën toe.
 • We hebben hoge verwachtingen en zetten hoog in. We besteden zo’n 60% van onze tijd aan de basisvaardigheden taal, lezen en rekenen, omdat ze de basis vormen voor verdere ontwikkeling.
 • We vertrouwen werkelijk op de ontwikkeling van het kind.
 • We observeren kinderen goed. We zoeken naar een manier van leren passend bij het kind. We bieden adaptief onderwijs, waarin kinderen zich zoveel mogelijk naar eigen mogelijkheden en leerstijl kunnen ontwikkelen. We doen recht aan de potentie en het talent van het kind.
 • We gaan voor een brede ontwikkeling tot compleet mens (cognitief, sociaal-emotioneel, creatief en spiritueel).

3. Werkelijkheidsnabijheid:

 • We halen de buitenwereld in de school en treden vanuit de school naar buiten. Zo stimuleren we nieuwsgierigheid, interesse, verwondering en durf om ongeremd de wereld om hen heen te verkennen.
 • We sluiten aan bij de leefwereld van de kinderen en gebruiken de onderwerpen die zij aandragen.

4. Activiteit:

Het tegenovergestelde van betrokkenheid is verveling, passiviteit en inactiviteit. Beweging is wat we zoeken!

 • We bieden een uitdagende leeromgeving, waarin kinderen actief gericht zijn op leren.
 • We werken met “hoeken” om te ontdekken en experimenteren.
 • We zetten kinderen aan het denken, lokken mentale activiteit uit (activiteit kan ook van binnen zitten)
 • We bieden de rust en structuur om actief geconcentreerd bezig te kunnen zijn.

5. Expressie:

De kern van expressie is dat alles wat in ons bewustzijn opkomt en betekenisvol is, pas volkomen ervaren kan worden als we het extern uitdrukken. Expressie verduidelijkt en versterkt de ervaring.

 • We helpen kinderen om verschillende vormen van expressie te verkennen en zo hun voorkeurswijze te ontdekken om zich te uiten.
 • We zetten cultuuronderwijs in om competenties te ontwikkelen: onderzoekend vermogen, reflecteren en creëren.
 • De Kabas profileert zich als Cultuurschool, met een breed aanbod culturele en creatieve activiteiten.

6. Samen leren:

Leren gebeurt in interactie. We hebben de confrontatie met anderen nodig om te worden wie we zijn, om zelfkennis op te doen, om zelfvertrouwen te ontwikkelen en om te groeien. Anderen kunnen ons motiveren en stimuleren.

 • We hebben een doorgaande lijn voor samenwerkend leren en gebruiken coöperatieve werkvormen in instructie en verwerking. We stimuleren dat kinderen met elkaar in gesprek gaan over de inhoud van het werk. Dat geeft sterke impulsen tot ontwikkeling op zowel cognitief als emotioneel vlak.

7. Leerlingeninitiatief:

Voor betrokkenheid is een grote mate van participatie noodzakelijk.

 • We laten leerlingen meedenken over hun eigen leerproces en het schoolbeleid (klassenraden/leerlingenraad).
 • We hanteren keuzevrijheid in taken/opdrachten en manieren van verwerken (eigen initiatief)
 • We werken in projecten vanuit eigen belangstelling
 • We voeren coachingsgesprekken met leerlingen over gezamenlijk opgestelde doelen en maken met leerlingen een leerlingportfolio.

Verbondenheid

De beleving van verbondenheid maakt dat mensen zorg gaan dragen voor zichzelf, de ander, de omgeving en de wereld. We brengen in ons onderwijs de rode draad van verbondenheid aan. Hierbij richten we ons op 5 dimensies:

 1. Verbondenheid met zichzelf
 2. Verbondenheid met anderen
 3. Verbondenheid met de groep / de samenleving
 4. Verbondenheid met materialen / voorwerpen
 5. Verbondenheid met het milieu, de natuur, het levensgeheel.
  Het vakgebied burgerschap komt hierin nadrukkelijk naar voren.